Službenik za informiranje

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se temeljem i u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama – u daljnjem tekstu: Zakon („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15).

Informacija, u smislu članka 5. stavka 1. točke 3. navedenog Zakona,  predstavlja “svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.

 

Pravo na pristup informacijama „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Naprotiv, u skladu s člankom 18. stavkom 5. istog Zakona – citat: “Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanja obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije”.

 

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona, „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su te informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom“.

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u skladu s odredbama ovog Zakona, a pri korištenju podataka s internetske stranice Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu obvezno je navođenje izvora odnosno vlasnika informacije.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog Zahtjeva (obrazac 1) i (obrazac 2) te pomoćnim obrascem Zahtjev za dopunu i ispravak informacija (obrazac 3) . Uredan zahtjev podrazumijeva navođenje minimalno sljedećih podataka:

 

1.Na ZAHTJEVU ZA PRISTUP INFORMACIJAMA:

–          naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
–          podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije i
–          ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva/tvrtku odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

 

2.Na ZAHTJEVU ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA:

–          naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
–          podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
–          ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva/tvrtku odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište,
–          informacije koje želi ponovno upotrijebiti,
–          način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija i
–          svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha).

 

Zahtjev se podnosi Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu na jedan od sljedećih načina:

•    osobno (uz sastavljanje službene bilješke):
u Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
Radoslava Cimermana 64a,10 020 Zagreb
kod službenika za informiranje: Vesna Polak, dipl. iur. – II kat, Ravnateljstvo,
u vremenu od 09 do 15 sati.

•    putem pošte na adresu:
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
Radoslava Cimermana 64a, 10020 Zagreb
s naznakom: za službenika za informiranje

•    elektroničkom poštom na adresu službenika za informiranje:
vpolak@hzzzsr.hr

•    telefaksom na broj:
01/6558-704 s naznakom: za službenika za informiranje

•    telefonom (uz sastavljanje službene bilješke) na broj:
01/7772-632 službeniku za informiranje: Vesna Polak, dipl. iur.

 

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade troškova određena je sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ broj 12/14, 15/14) i Uredbi o troškovima ponovne uporabe informacija (NN 87/18)

 

Službenik za informiranje:

Vesna Polak, dipl. iur. – Viši upravni savjetnik
Telefon: 01/7772-632
E-mail: vpolak@hzzzsr.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Jasna Krainz, prof. – Voditelj službe Zajednički poslovi
Telefon: 01/5577-496
E-mail: jkrainz@hzzzsr.hr