Službenik za zaštitu podataka

Davor Abramović, bacc.ing.techn.inf. – Viši informatički referent

E-mail: davor.abramovic@hzzzsr.hr

Odluka o imenovanju Službenika za zaštitu podataka

  • Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)
  • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)