Zapošljavanje

Na temelju članaka 59. i 60. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, članaka 27. do 29. Statuta, te Odluke Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu broj KLASA: 003-06/17-01/01, URBROJ: 381-01-17-25 od 18. rujna 2017. godine, raspisuje se

 

NATJEČAJ

za imenovanje Ravnatelja, m/ž,

Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

 

1. Za izbor i imenovanje Ravnatelja potrebno je zadovoljiti sljedeće uvjete:

– završen sveučilišni diplomski studij medicine/integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine,

– specijalizacija iz medicine rada/medicine rada i športa,

– odobrenje za samostalan rad i

– pet godina specijalističkog radnog iskustva u medicini rada/medicini rada i športa.

 

2. Kandidati su obvezni uz prijavu priložiti:

a/ životopis,

b/ program rada i razvoja Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu za

mandatno razdoblje,

c/ dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i

d/ domovnicu.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora odabrani kandidat će predočiti izvornike.

 

Ravnatelj se imenuje na mandatno razdoblje od četiri godine, a ista osoba može, na temelju provedenog javnog natječaja, ponovno biti imenovana za Ravnatelja.

Natječaj se objavljuje u „Narodnim novinama“, Večernjem listu, pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, s rokom od 8 (osam) dana, koji rok istječe datumom isteka objave natječaja u „Narodnim novinama“.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja i traženom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu:

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Radoslava Cimermana 64a, 10020 Zagreb, s naznakom: „Za Upravno vijeće – javni natječaj za Ravnatelja – ne otvarati“.

Zakašnjele prijave vratit će se neotvorene pošiljatelju. Nepotpune prijave se neće razmatrati.

 

O rezultatu natječaja za izbor Ravnatelja podnositelji prijave će biti obaviješteni u roku od 45 (četrdeset pet) dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

KLASA: 112-01/17-01/03

URBROJ: 381-01-17-1

 

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ 11. listopada 2017. s rokom od 8 (osam) dana.

Rok natječaja istječe 19. listopada 2017. godine.