MATRA projekt (2011)

U siječnju 2011.godine, u Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, započela je provedba projekta u sklopu bilateralnog predpristupnog programa tehničke pomoći Kraljevine Nizozemske MATRA, pod nazivom “Jačanje Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u području sigurnosti na radu“. Svrha projekta je ojačati kapacitete Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, a projekt se provodio tijekom 2011. godine.

Projekt je provodilo nizozemsko Ministarstvo za socijalna pitanja i zapošljavanje sa partnerima TNO – Innovation for Life (Healthy living) institutom za istraživanja i nizozemskim Inspektoratom rada.

Transfer znanja
U sklopu projekta organizirano je studijsko putovanje u Kraljevinu Nizozemsku. Tom je prilikom delegacija HZZZSR-a posjetila Ministarstvo za socijalna pitanja i zapošljavanje, Inspektorat rada, Nacionalni istraživački centar „TNO“ i tvornicu čelika „TATA STEEL“. Osim predstavnika navedenih institucija, na sastancima su sudjelovali i predstavnici Nizozemskog društva industrijskih higijeničara „Arboplaats“, Udruge za zdrav i siguran rad u građevinarstvu „ARBOUW“ i Konzultantskog društva za poslove zaštite na radu „365“. Na studijskom putovanju, kroz gore navedene posjete i predavanja, delegacija Zavoda je dobila uvid u funkcioniranje sustava zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u Nizozemskoj, a posebno u edukaciju stručnjaka u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, principe i praktične primjere procjene rizika na radu, procjenu izloženosti opasnim tvarima na radu, statistička istraživanja u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu na nacionalnoj razini, implementaciju dobre prakse u zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu na razini pojedinih gospodarskih grana.

U Zagrebu su održane stručne radionice s različitim temama. Jedna od tema radionica bila je analiza uzroka nesreća na radu gdje je naglašena potreba za provođenjem analiza nesreća, predstavljene su metode provođenja same analiza, važnost pronalaženja direktnih i indirektnih uzroka nesreća te važnost učenja na nesrećama kako bi se takvi događaji spriječili u budućnosti. Radionicom o profesionalnim kvalifikacijama stručnjaka u području zdravlja i sigurnosti predstavljen je sustav edukacije, registracije i certifikacije stručnjaka u Kraljevini Nizozemskoj. Radionicom o ulozi stručnjaka zaštite na radu u mjerenju čimbenika radnog okoliša opisana su znanja koja stručnjak mora usvojiti kako bi mogao prepoznati, ocijeniti  te kontrolirati štetne čimbenike u radnom okolišu. Osim navedenih radionica, raspravljalo se i o smanjenju stopa nesreća na radu na europskom nivou te odnosu vlade i istraživačkih institucija u Kraljevini Nizozemskoj.

Analiza stanja u sustavu sigurnosti i zaštite zdravlja u Republici Hrvatskoj
Napravljena je analiza uloga, zadataka i nadležnosti institucija koje se bave područjem sigurnosti i zaštite zdravlja na radu u Hrvatskoj. Također je napravljena i usporedba sa sustavom u Nizozemskoj. Analizom su identificirani nedostaci i istaknute potrebe za poboljšanjima u sustavu sigurnosti i zaštite zdravlja u Republici Hrvatskoj.
U okviru projekta putem internetskog upitnika napravljeno je istraživanje među stručnjacima zaštite na radu. Svrha istraživanja je bila dobiti informacije o područjima interesa, edukaciji i problemima  s kojima se stručnjaci zaštite na radu svakodnevno susreću te njihova očekivanja od HZZZSR-a u smislu pomoći pri uklanjanju tih problema.

Preporuke proizašle iz projekta
Analizom postojećeg stanja utvrđeni su nedostaci u sustavu edukacije stručnjaka zaštite na radu. Kao najveći nedostaci istaknuta su nejednaka znanja i velike razlike u temeljnom obrazovanju stručnjaka te nedostatak trajne stručne edukacije u sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu. Predstavljene su kompetencije i sustav edukacije, registracije i certifikacije stručnjaka u Nizozemskoj te su dane preporuke za stručne kompetencije stručnjaka u Hrvatskoj, koje su izrađene na temelju analize poslova koje stručnjaci obavljaju i zahtjeva za stručnim kompetencijama stručnjaka u zemljama Europske Unije.
Na temelju analize stanja i analize nedostataka u sustavu sigurnosti i zaštite zdravlja na radu donesene su preporuke za poboljšanje stanja. Rezultat je nastanak akcijski plan koji definira aktivnost HZZZSR-a i čija će provedba doprinijeti implementaciji preporuka. Sa akcijskim planom Zavoda upoznati su dionici u sustavu sigurnosti i zaštite zdravlja na radu na završnom seminaru kojim su predstavljene aktivnosti i rezultat MATRA projekta.
završnom dokumentu MATRA projekta opisane se zadaće i aktivnosti koje Zavod obavlja, a koje su propisane Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o zaštiti na radu. Napravljena je usporedba HZZZSR-a i sličnih institucija na europskom nivou koje djeluju u polju sigurnosti i zaštite zdravlja na radu. Navedeni su nedostaci koji su identificirani u toku projekta analizom postojećeg stanja te definirane preporuke za poboljšanje sustava sigurnosti i zaštite zdravlja na radu u Republici Hrvatskoj.