Zakonodavstvo (OZO)

Uporaba osobne zaštitne opreme, prava i obveze radnika i poslodavca te stavljanje OZO na tržište u Republici Hrvatskoj regulirani su kroz više zakonskih propisa.

Zakon o zaštiti na radu propisuje da u slučajevima kada pravilima zaštite na sredstvima rada ili organizacijskim mjerama nije moguće otkloniti ili u dovoljnoj mjeri ograničiti opasnosti po sigurnost i zdravlje radnika, poslodavac mora osigurati odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu i skrbiti da ih radnici koriste pri radu te je dužan osigurati da ona u svakom trenutku budu u ispravnom stanju. Poslodavac ne smije staviti u uporabu osobnu zaštitnu opremu koja nije izrađena u skladu s propisima zaštite na radu i koja nije ispravna. Osobna zaštitna oprema na kojoj su nastale promjene zbog kojih postoji opasnost po sigurnost i zdravlje radnika dužan je isključiti iz uporabe. Proizvođač osobne zaštitne opreme je dužan  prilikom proizvodnje primijeniti propise zaštite na radu uz poštivanje odgovarajućih ergonomskih načela te uz osobnu zaštitnu opremu izdati tehničke upute i upute za uporabu. Uvoznik odnosno trgovačko društvo koje stavlja u promet osobnu  zaštitnu opremu dužan je osigurati upute na hrvatskom jeziku. Radnik je dužan pri radu pravilno upotrebljavati osobnu zaštitnu opremu i nakon njene primjene istu vratiti na prikladno mjesto.

Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava implementira EU direktivu 89/656 o minimalnim zahtjevima koje mora ispunjavati  osobno zaštitno sredstvo da bi ostvarilo svoju svrhu. Ovaj pravilnik propisuje opće obveze poslodavca u svezi osobnih zaštitnih sredstava koja radnici koriste pri radu, te obvezu poslodavca glede ocjene i izbora osobnih zaštitnih sredstava, obavještavanja, savjetovanja i suradnje s radnicima.

Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme donesen je temeljem Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN  20/10)  a u njemu je implementirana EU direktiva 89/686 koja propisuje bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve kojima osobna zaštitna oprema (OZO) mora udovoljavati, radi osiguranja zaštite zdravlja i sigurnosti korisnika te osiguranja jednakih uvjeta za stavljanje na tržište, uporabu i slobodno kretanje u svim zemljama Europske unije. U smislu odredaba ovog Pravilnika (članak 1.) osobnom zaštitnom opremom smatra se:

 • svaki uređaj, naprava ili pribor koju koristi osoba radi zaštite od jedne ili više opasnosti za zdravlje ili život;
 • svaka jedinica, koja je sastavljena od više uređaja, naprava ili pribora koje je proizvođač sastavio (povezao) u cjelinu radi zaštite pojedinca od jednog ili više istovremenih rizika;
 • zaštitni uređaj , naprava ili pribor koji su odvojivo ili fiksno povezani s osobnom opremom koja nije zaštitna a pojedinac je nosi ili drži pri obavljanju određenih aktivnosti;
 • zamjenjivi dijelovi osobne zaštitne opreme koji su bitni za njezino zadovoljavajuće djelovanje a koji se isključivo koriste za takvu opremu.

Prema odredbama ovog Pravilnika OZO je raspoređena u sljedeće skupine:

 • Kategorija Iobuhvaća OZO jednostavnog oblikovanja za koju proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik predviđa da korisnik može sam ocijeniti stupanj osigurane zaštite pred minimalnim rizicima, te čije učinke, ako su postupni, može sigurno i pravovremeno utvrditi.
 • Kategorija IIobuhvaća OZO koja nije oprema iz kategorije I i kategorije III.
 • Kategorija IIIobuhvaća OZO složenog oblikovanja koja je namijenjena zaštiti od smrtnih opasnosti te opasnosti koje mogu ozbiljno i nepopravljivo oštetiti zdravlje i čije trenutne učinke, koje predviđa proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik, korisnik ne može pravovremeno utvrditi.

Prilog II ovog Pravilnika navodi bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve koji se primjenjuju na svu OZO a to su:

 • Načelo projektiranja
 • Neškodljivost OZO
 • Udobnost i učinkovitost
 • Informacije koje dostavlja proizvođač

Temeljem članka 5. stavka 4. Pravilnika o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme objavljen  je Popis hrvatskih normi za osobnu zaštitnu opremu (NN 110/09).
Kako bi OZO koja se stavljaju na tržište Republike Hrvatske ispunjavala potrebne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve moraju ispunjavati zahtjeve normi navedenih u Popisu, te je potrebno redovito pratiti i uvažavati novosti u ovom području.

 

Norme (standardi)