Vijesti

III/2011

Katalog informacija

Na web stranici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu može se naći katalog informacija koje se mogu dobiti u našoj Ustanovi.

Podsjećamo vas…

Uputnica za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti radnika 
Na našoj web stranici možete naći formular uputnice za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti radnika, koji možete preuzeti i koristiti u svakodnevnoj praksi.Europske Direktive iz zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

Najvažnije europske direktive u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu dostupne su na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu:

  • Okvirna Direktiva o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu
  • Radno mjesto, radna oprema, sigurnosni znakovi, osobna zaštitna oprema
  • Izloženost kemijskim sredstvima i kemijska sigurnost
  • Izloženost fizikalnim štetnostima
  • Izloženost biološkim štetnostima
 • Propisi o radnom opterećenju, ergonomiji i psihosocijalnim rizicima
 • Specifični propisi vezani uz djelatnosti i propisi vezani uz radnika
Preventivni pregledi radnika

Pregledi radnika koji rade noću

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu izradio je stručno mišljenje o opsegu i dinamici preventivnih pregleda radnika koji rade noću, s upitnikom za procjenu zdravstvenog stanja. Harvard step test možete izračunati ovdje. Podaci o bolestima dobiveni upitnikom određuju potrebu za izvanrednim pregledom kod specijaliste medicine rada.

Pregledi radnika izloženih citostaticima

Radnici koji rade na pripremi citostatika i apliciraju ih mogu biti izloženi njihovom neželjenom djelovanju. Zato je u Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu izrađeno stručno mišljenje o opsegu i dinamici preventivnih pregleda radnika izloženih citostaticima.

Kontrola efikasnosti cijepljenja protiv hepatitisa B
Radnici koji rade s krvlju trebaju se cijepiti protiv hepatitisa B, a nakon uredno provedenog cijepljenja podvrći kontroli titra anti-HBs protutijela. Na našoj internetskoj stranici možete vidjeti pojašnjenje Referentnog centra za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa vezano za provedbu cijepljenja i kriterije pri kontroli uspješnosti cijepljenja protiv hepatitisa B.

Skupovi iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

Mreža Jugoistočne Europe za zdravlje radnika i Škola narodnog zdravlja ” Andrija Štampar”, Suradni centar SZO za medicinu rada u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom i Hrvatskom udrugom medicinskih sestara organizirali su 1. Akademiju za radna mjesta jugoistične Europe – SEEWA 2011, pod nazivom “Zdrava radna mjesta za zaposlene u zdravstvu” koja se održavala u Zagrebu od 27. lipnja do 2. srpnja 2011. godine.

Hrvatski kongres medicine rada s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom “ZDRAVLJE, RAD I ZAJEDNICA”, održat će se 28. rujna do 2. listopada 2011. na otoku Hvaru. Suorganizator kongresa je Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.
Osim probranih predavanja, postera prezentacija i prigodnih stručno-znanstvenih događanja, posebni naglasak biti će na poveznici istraživanja s praktičnim iskustvima iz područja medicine rada i zaštite na radu.

IPA projekt
“Zdravlje i zaštita na radu”

Aktivnosti u okviru projekta su tijekom proteklih nekoliko mjeseci bile vrlo česte i dinamične, provodile su se radionice, okrugli stolovi  i priprema smjernica sa slovačkim i austrijskim ekspertima, a teme su obuhvaćale područje karcinogenih i mutagenih tvari, procjene rizika, ručnog prenošenja tereta i sjedenja. U lipnju je organizirano studijsko putovanje u Austriju i Slovačku.
Novosti vezane uz projekt možete vidjeti u Twinning news projekta na hrvatskom jeziku.

MATRA projekt

U sklopu MATRA projekta u travnju ove godine, delegacija Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu je bila na studijskom putovanju u Kraljevini Nizozemskoj. Organiziran je posjet Ministarstvu za socijalna pitanja i zapošljavanje, Inspektoratu rada, Nacionalnom istraživačkom centru “TNO” i tvornici čelika “TATA STEEL”.U okviru projekta su također u Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu održane radionice: Analiza nesreće na radu, Profesionalne kvalifikacije stručnjaka u području zdravlja i sigurnosti i Uloga stručnjaka zaštite na radu u mjerenju čimbenika radnog okoliša.

II/2011

Tečaj iz pomorske medicine za ovlaštene specijaliste medicine rada
 Prema sadašnjem zakonodavstvu Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu  organizira tečaj iz pomorske medicine za ovlaštene specijaliste medicine rada. Nakon uspješno položenog ispita, polaznici tečaja dobivaju ovlaštenja za obavljanje liječničkih pregleda članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti.Sudionici tečaja također ostvaruju pravo na bodove Hrvatske liječničke komore za potrebe trajnog usavršavanja. Tečaj se organizira svake godine, a ove godine će se održati u Zagrebu od 27. do 29. svibnja. Više informacija o samom tečaju možete pronaći na internetskoj stranici HZZZSR-a.
Podsjećamo Vas ….
Odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br.150/08, 71/10, 139/10 i 22/11) i Zakona o zaštiti na radu (NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08 i 75/09)  propisani su poslovi koje Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu treba obavljati na području praćenja stanja i unapređenja sigurnosti na radu. Jedan od tih poslova je i vođenje registra radnika izloženih karcinogenim i/ili mutagenim tvarima.

Prema odredbi članka 6. Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim i/ili mutagenim tvarima (NN br. 40/07, dalje: Pravilnik)
„Poslodavac mora u roku od 30 dana prije početka korištenja karcinogene i/ili mutagene tvari o tome pismeno obavijestiti nadležno tijelo inspekcije rada i Hrvatski zavod za medicinu rada…“ (sada Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu).

Sukladno Pravilniku Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu je izradio obrazac o izloženosti radnika karcinogenim i/ili mutagenim tvarima, s potrebnim podacima za vođenje registra, koji poslodavci moraju popuniti za svakog radnika koji je izložen ili bi mogao biti izložen tim tvarima.
Obrazac možete skinuti ovdje i popunjen poslati elektronskim putem na  e-mail adresu: ljivic@hzzzsr.hr

Skupovi u području zaštite zdravlja na radu
U Opatiji je 31. ožujka i 1. travnja o.g. održano V. savjetovanje “Zaštita na radu u regiji Alpe-Jadran” u organizaciji Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Opće ustanove za osiguranje od nesreća, Beč (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, Wien) i Inspekcije rada Republike Austrije. Izvršni organizatori bili su Udruga za promicanje zaštite (UPZ) i Zavod  za istraživanje i razvoj sigurnosti (ZIRS).Svrha savjetovanja bila je razmjena novih spoznaja i aktualnih iskustva iz područja zaštite na radu i zaštite zdravlja, a na skupu su govorili ugledni stručnjaci iz Austrije, Hrvatske, Italije i drugih susjednih zemalja. Teme savjetovanja su obuhvatile strategije zaštite na radu (svijet, Austrija, Hrvatska), jačanje administrativnih kapaciteta u području zaštite na radu u RH (IPA projekt), sigurno održavanje (tema godine u EU), utvrđivanje opasnosti od elektromagnetskih polja u uredima i dr., zaštitu na radu u Republici Italiji i potrebe za djelovanjem komora stručnjaka u zaštiti na radu. Izlaganja sa skupa možete vidjeti na našoj internetskoj stranici.
ISSA smjernice

U Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu nastavljamo s izradom smjernica i uputa. Tako smo sudjelovali u izradi i prevođenju smjernica Međunarodne udruge za socijalnu sigurnost (Internarional Social Security Association – ISSA) i njezinih Međunarodnih sekcija za prevenciju rizika (ISSA Sekcija za željezo i metal, ISSA Sekcija za električnu energiju, ISSA Sekcija za strojeve i sigurnosne sustave), koje su organizirale i provele izradu vodiča za procjenu rizika u malim i srednjim poduzećima. Ovdje možete pročitati vodič za procjenu rizika u malim i srednjim poduzećima u slučaju izloženosti vibracijama i pri ručnom prenošenju tereta.

Sigurna uporaba rukavica

U mnogim je zanimanjima rad nezamisliv bez zdrave kože ruku, koja je prva obrana od vanjskih utjecaja, posebno od utjecaja nadražljivaca, alergena, karcinogena, otrova ili različitog mehaničkog djelovanja. Rukavice za zaštitu ruku su dio osobne zaštitne opreme, koja mora osigurati odgovarajući stupanj zaštite od različitih opasnosti prisutnih u radnom procesu, uključujući i rizike prisutne pri radu s organskim otapalima. Da bi pri tome rukavice pružile najveću moguću zaštitu, potrebno je koristiti ih i održavati ih na odgovorajući način. Kako to činiti pogledajte na letku “10 savjeta za sigurnu uporabu rukavica pri radu s organskim otapalima”.


IPA projekt
“Zdravlje i zaštita na radu”
Tijekom ožujka u okviru IPA 2007 projekta “Zdravlje i zaštita na radu” provodile su se aktivnosti predviđene Twinning ugovorom. Održane su radionice i okrugli stolovi s austrijsko-slovačkim konzultantima-stručnjacima po pojedinim komponentama ugovora, i to  „Europska statistika ozljeda na radu”,  „Procjena opasnosti”, „Razrada koncepta IT mreže među sudionicima projekta” i „Pružanje pomoći pri razvoju i pripremi smjernica za provedbu praćenja, nadzora, statistika i analiza vezanih uz EU direktive – Izrada Priručnika kojim bi stručnjak zaštite na radu provodio unutarnji nadzor“. Aktivnosti su se odvijale u prostorijama Delegacije EU komisije, MINGORP-a i HZZZSR-a. Aktivno su sudjelovali djelatnici HZZZSR-a, HZZO-a, MINGORP-a, DI-a i Nezavisnih hrvatskih sindikata. Novosti vezane uz projekt možete vidjeti u Twinning news projekta na engleskom i hrvatskom jeziku.
MATRA projekt
U okviru MATRA projekta „Jačanje aspekta sigurnosti HZZZSR-a“ su tijekom ožujka održane radionice i okrugli stolovi na kojima je analizirano stanje u području sigurnosti na radu u Republici Hrvatskoj kao i uloga HZZZSR-a u zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu. Iz rasprava su proizašle smjernice za moguća daljnja poboljšanja i promjene u sustavu. Održani su sastanci sa stručnjacima zaštite na radu iz poduzeća Kraš i Selk, Visoke škole za sigurnost s pravom javnosti iz Zagreba, Hrvatskog društva inženjera sigurnosti te s predstavnicima Inspekcije rada DIH. U radu grupe sudjelovali su djelatnici HZZZSR-a, Odjela za zaštitu na radu MINGORP-a i predstavnica Nezavisnih hrvatskih sindikata.

I/2011

Stupanjem na snagu Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 139/10) dana 1.siječnja 2011. prestaju važiti:

 • Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (NN 85/06, 67/08)
 • Mreža ugovorenih subjekata medicine rada (NN 115/07)
 • Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (NN125/07)
 • Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (NN 125/07, 04/08)
 • Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (NN 115/10)
 • Opći uvjeti ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (NN 22/09)
 • Pravilnik o postupku utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu i profesionalne bolesti (NN 125/07, 04/08), 66/10)
 • Pravilnik o ovlastima i načinu obavljanja vanjskog nadzora kontrolora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (NN 70/10)

Od istog datuma postaju važeće i izmjene nekih već postojećih akata:

 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 150/08, 94/09, 153/09, 71/10, 139/10)
 • Pravilnik o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o vrsti bolesti (153/09)
 • Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 43/10, 71/10, 1/11, 6/11)
 • Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 67/09, 116/09, 4/10, 13/10, 88/10, 131/10, 1/11)
 • Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept (NN 17/09, 46/09, 4/10, 13/10, 110/10, 131/10, 1/11)
 • Pravilnika o ovlastima i načinu rada ovlaštenih doktora i liječničkih povjerenstva Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (NN 113/09, 126/09, 4/10, 88/10, 1/11)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (NN 17/09, 23/09, 53/09, 116/09, 4/10, 88/10, 110/10, 113/10, 1/11)
 • Opći uvjeti ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 50/10, 71/10, 88/10, 1/11)
 • Opći uvjeti ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 50/10, 71/10, 88/10, 1/11)
 • Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 2/09, 6/11)
 • Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalnih bolesti (NN 1/11 )
 • Odluka o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora (NN 1/11)

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu (NN 155/08) stupa na snagu sa 1.siječnja 2011. godine. Ovaj pravilnik utvrđuje minimalne zahtjeve glede sigurnosti i zdravlja radnika pred rizicima po njihovo zdravlje i sigurnost, uključujući i sprječavanje takvih rizika koje proizlaze ili bi mogle proizaći iz izloženosti biološkim agensima pri radu.

Oznake za opasne kemikalije

Direktivom o opasnim tvarima iz 1967. godine (Direktiva Vijeća 67/548/EEZ od 27. lipnja 1967 o usklađivanju zakona, propisa i upravnih odredbi koje se odnose na klasifikaciju, pakiranje i označavanje opasnih tvari) koja se odnosila na čiste kemikalije i njihove pripravke, koji se stavljaju na tržište  na prostoru Europske unije, određena su pravila za označavanje opasnih tvari. U  prilozima te direktive po prvi put su uvedeni grafički znakovi i oznake upozorenja, oznake upozorenja „R“ i oznake obavijesti „S“. Prihvaćanjem novih znanstvenih spoznaja i dostignuća iz tog područja, godine 2001 donesena je nova Direktiva 2001/59/EEC koja je preuzela sustav označavanja opasnih tvari i pripravaka. U Republici Hrvatskoj od  2005. godine na snazi je Zakon o kemikalijama (NN 150/05, 53/08) koji je usklađen sa Direktivom 2001/59/EEC. Temeljem Zakona o kemikalijama 2008. godine donesen je Pravilnik o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (NN 23/08, 64/09, 113/10) kojim se uređuje razvrstavanje, označavanje, obilježavanje i pakiranje opasnih kemikalija koje se stavljaju u promet u Republici Hrvatskoj. U prilogu Pravilnika se nalaze grafički znakovi (simboli) i oznake upozorenja, oznake upozorenja „R“ i oznake obavijesti „S“, koji su i ovdje navedeni.

Skupovi u području zaštite zdravlja na radu

Znanstveni simpozij “Aktualna javnoznanstvena istraživanja o izloženosti elektromagnetskom zračenju” održan je 19. studenog 2010. godine u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Skup su organizirali Institut za medicinska istraživanja i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

TEB Poslovno savjetovanje u suradnji s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu organizirao je 14.1.2011. godine seminar “Prava za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti prema novim propisima”. Na seminaru se govorilo o situaciji koja je nastupila stupanjem na snagu novih zakonskih propisa  u području zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu. Predavači su bile Veronika Laušin, dr. med., specijalist medicine rada, zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Ljubica Đukanović, dipl. iur., TEB-ova savjetnica i prim. dr. sc. Marija Zavalić, dr. med., specijalist medicine rada, ravnateljica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Profesionalne bolesti u RH

Pri Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu ustanovljen je i djeluje Registar profesionalnih bolesti kao jedna od važnih aktivnosti od javnog interesa koju Zavod provodi za potrebe Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.
U skladu sa suvremenim stručnim kriterijima te prema europskoj metodologiji prikupljanja i statističke obrade podataka, provodi se analiza profesionalnih bolesti i njihovih posljedica.
Registar prati priznate profesionalne bolesti na razini države i tako daje temelj za preventivne akcije u području zaštite zdravlja radno aktivne populacije.
Rezultate rada Registra u 2010. godini možete pogledati u svom primjerku Newslettera ali i na našoj internetskoj stranici.

Registar radnika oboljelih od profesionalnih bolesti izazvanih azbestom

Registar radnika oboljelih od profesionalnih bolesti izazvanih azbestom Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu obuhvaća sve profesionalne bolesti izazvane azbestom, koje su dijagnosticirane od strane specijalista medicine rada, potvrđene od Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu te priznate od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu odnosno od 1.1.2011. godine Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Rezultate rada Registra u 2010. godini možete pogledati u svom primjerku Newslettera ali i na našoj internetskoj stranici.
Ozljede na radu

U Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu provodi se   analiza ozljeda na radu s obzirom na djelatnost poslodavca, spol i kvalifikacije ozlijeđenog radnika, mjesto rada te vrstu ozljede klasificirane prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti i srodnih zdravstvenih problema.
Rezultate analize ozljeda na radu u 2010. godini u obliku privremenog izvješća možete pogledati u svom primjerku Newslettera ali i na našoj internetskoj stranici.

ISSA SMJERNICE

Međunarodna udruga za socijalnu sigurnost (International Social Security Association – ISSA) i njezine Međunarodne sekcije za prevenciju rizika (ISSA Sekcija za željezo i metal, ISSA Sekcija za električnu energiju, ISSA Sekcija za strojeve i sigurnosne sustave) organizirale su i provele izradu vodiča za procjenu rizika u malim i srednjim  poduzećima.

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu sudjelovao je u izradi i prevođenju tih vodiča. Ovdje možete pročitati vodič za procjenu rizika u malim i srednjim  poduzećima u slučaju opasnosti od električne energije i opasnosti od eksplozija.
IPA projekt

“Zaštita i sigurnost na radu” je projekt financiran iz I. komponente IPA predpristupnog programa Europske unije. Nositelj projekta je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, a korisnici Odjel za zaštitu na radu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Državni inspektorat – inspekcija rada, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu te Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Opći cilj projekta je razvijanje učinkovitog sustava zaštite zdravlja na radu u Republici Hrvatskoj sukladno europskim standardima, kao i jačanje administrativnih kapaciteta svih relevantnih institucija koje se bave zaštitom zdravlja radnika. Projekt će se provoditi temeljem ugovora o nabavi opreme i Twinning ugovora.Ugovorom o nabavi opreme Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu bit će dobavljena informatička i medicinska oprema kao i dva automobila koja će biti korištena u radu Zavoda. Twinning ugovorom (instrument Europske komisije putem kojeg državne uprave članica razvijaju partnerstvo s državnim upravama u zemljama kandidatkinjama)  osposobit će se dovoljan broj stručnjka medicinske i tehničkih struka Zavoda za:

 • prenošenje znanja dionicima u sustavu zaštite zdravlja na radu,
 • promišljanje glede pojedinih stručnih tema,
 • komuniciranje putem papirnatog ili elektroničkog medija kao i
 • usvajanje metodologija za provođenje tih aktivnosti.

Svečano otvorenje projekta održano je 25. siječnja 2011. godine (Kick-off meeting), a projekt će se provoditi kroz 18 mjeseci.

MATRA projekt

U siječnju 2011.godine, u Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, započela je provedba projekta u sklopu bilateralnog predpristupnog programa tehničke pomoći Kraljevine Nizozemske MATRA, pod nazivom “Jačanje Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u području sigurnosti na radu”. Svrha projekta je ojačati kapacitete Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, a provodit će se tijekom 2011. godine.

III/2010

Europsko zakonodavstvo u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

Obveza je zemalja članica Europske unije primjena svih EU direktiva i preporuka u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Ta obveza se odnosi i na našu zemlju kao pristupnicu i buduću zemlju članicu. Na našoj internetskoj stranici možete naći i pratiti direktive i preporuke Europske unije u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Direktive su prikazane prema područjima koje pokrivaju, kao što su npr. radno mjesto i radna oprema, izloženost kemikalijama, fizikalnim ili biološkim štetnostima.

Internetska stranica Focal Point EU-OSHA

Hrvatska se pridružila zemljama koje, unutar internetske stranice Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu (European Agency for Safety and Health at Work – OSHA), imaju stranicu posvećenu radu Fokalne točke i pitanjima sigurnosti i zdravlja na radnom mjestu.
Na ovoj stranici mogu se pronaći relevantne informacije o raznim aspektima sigurnosti i zdravlja na radnom mjestu. Osim materijala i informacija koji su na ovoj stranici dostupni na hrvatskom jeziku, postoje i dodatni materijali dostupni na engleskom jeziku te drugim službenim jezicima EU. Tijekom vremena sve više materijala i publikacija će biti dostupno i na hrvatskom jeziku.
htpp://osha.europa.eu/fop/croatia/hr

Skupovi u području zaštite zdravlja na radu


3. MEĐUNARODNI STRUČNO ZNANSTVENI SKUP
“Zaštita na radu i zaštita zdravlja”

Međunarodni stručno – znanstveni skup “Zaštita na radu i zaštita zdravlja održan je od 22.do 25. rujna, 2010. godine  u Zadru. Suorganizatori trećeg Skupa bili su: Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR), Veleučilište u Karlovcu (VUK), Hrvatsko ergonomijsko društvo (HED) i Boise State University – Center for Health Policy – Boise, Idaho, USA.

Skup je bio namijenjen liječnicima, stručnjacima zaštite na radu, predstavnicima sindikata, poslodavcima, uglednim profesorima, nevladinim udrugama i drugima.
Dobrom organizacijom skupa omogućena su predavanja pozvanih predavača, usmena izlaganja, okrugli stolovi i poster prezentacije.

4. MEĐUNARODNI KONGRES “ERGONOMICS 2010”

Međunarodni kongres ERGONOMICS 2010 održan je u organizaciji Hrvatskog ergonomijskog društva, u Stubičkim Toplicama od 30. lipnja do 3. srpnja 2010. Na kongresu je sudjelovalo 80 znanstvenika koji su prezentirali svoje radove u okviru nekoliko sekcija.

Na kongresu su razmijenjena iskustva i nova saznanja iz područja ergonomije, zaštite na radu i zaštite zdravlja. Kongres je polučio veliki uspjeh, održano je 5 plenarnih predavanja, a rasprave su bile usmjerene ka razvoju ergonomije u 21. stoljeću.

Najava skupova u području zaštite zdravlja na radu


9.12.2010.Croner Hawksmere 6th Annual Health and Safety Conference, London, UK
3.-4.2.2011.
2nd Strategy conference: Five Pillars on Safety and Health at Work, Dresden, Germany
31.3.-1.4.2011.
V. savjetovanje “Zaštita na radu u regiji Alpe-Jadran”, Opatija
17.-18.5.2011.
2nd International Symposium on Wood Dust Portland, Oregon, SAD
19.-20.5.2011.
11th Training & Innovation: Strategies for the Interpretation of health and safety into the education system DGUV, Dresden, Njemačka. (internetska stranica skupa u izradi)
20.-22.6.2011.
International Forum on Occupational Health and Safety: Policies, Profiles and Services, Espoo, Finska
18.-20.7.2011.
24th Annual World Safety Organisation International Environmental & Occupational Safety & Health Professional Development Conference, Sam,s Town, Tunica, Mississippi, SAD
9.-12.8.2011.
5th International Conference on Nanotechnology Occupational and Environmental Health. Boston, SAD.
11.-15.9.2011.
19th World Congress on Safety and Health at Work, Istanbul, Turska
28.9.-2.10.2011.
5. hrvatski kongres medicine rada “Zdravlje, rad i zajednica” (internetska stranica u izradi)
18.-21.10.2011.
A+A 2011: Safety, Security and Health at Work. Dusseldorf, Njemačka.
24.-26.1.2012.
European Seminar on Personal Protective Equipment (PPE), Saariselka, Finska

Smjernica za rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura

Obavljanje radnih zadataka na otvorenom, u nepovoljnim klimatskim uvjetima, pri niskoj temperaturi i vjetru može dovesti do povećanog rizika nastanka ozljeda i bolesti. U Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu izrađeni su letak i smjernica za rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura. Ova smjernica je neobvezujuća preporuka za ispravno postupanje u svakodnevnoj praksi, a može poslužiti poslodavcu, radniku i stručnjaku kao temelj i uputa za zaštitu zdravlja pri djelovanju niskih temperatura.

ISSA smjernica

Međunarodna udruga za socijalnu sigurnost (International Social Security Association – ISSA) i njezine Međunarodne sekcije za prevenciju rizika (ISSA Sekcija za željezo i metal, ISSA Sekcija za električnu energiju, ISSA Sekcija za strojeve i sigurnosne sustave) organizirale su i provele izradu vodiča za procjenu rizika u malim i srednjim  poduzećima. Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu sudjelovao je u izradi i prevođenju tih vodiča. Ovdje možete pročitati vodič za procjenu rizika u malim i srednjim  poduzećima u slučaju psihičkog opterećenja poslom.

Analiza nekih karakteristika ozljeda na radu u 2009. godini

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu dostavio je do 15. siječnja 2010. godine Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu 16118 prijava ozljeda na radu koje su se dogodile u 2009. godini. Ovdje je dostupna analiza tih ozljeda s obzirom na karakteristike ozlijeđenih radnika, mjesto, vrijeme i način nastanka te vrstu i karakteristike ozljeda.

Obavijest MZSS vezana uz zdravstvenu sposobnost za držanje i nošenje oružja

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske je provelo akciju provjere zdravstvenog stanja osoba kojima su izdana odobrenja za držanje i nošenje oružja, a kod kojih su evidentirane promjene zdravstvenog stanja. Pri tome je utvrđeno da pojedini liječnici obiteljske medicine ne obavještavaju nadležnu medicinu rada o promjeni zdravstvenog stanja osoba koje posjeduju odobrenje za držanje i nošenje oružja.

Povodom toga, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi je uputilo dopis o važnosti suradnje liječnika obiteljske medicine i specijalista medicine rada sa svrhom izbjegavanja utvrđenih nepravilnosti i pridržavanja zakonskih obveza. Budući da su propisane moguće novčane kazne i kazne zatvora, mole se liječnici obiteljske medicine i specijalisti medicine rada za nužno pridržavanje zakonskih odredbi. Dopis Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi možete pročitati u cijelosti ovdje.

Stručno mišljenje vezano za preventivne preglede prema Zakonu o kemikalijama


Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu zaprimio je u posljednje vrijeme nekoliko upita od strane specijalista medicine rada vezanih za obavljanje preventivnih pregleda prema Zakonu o kemikalijama (NN br. 150/05 i 53/08). U uputnicama za pregled neki poslodavci kao propis po kojem treba obaviti pregled navode samo članak Zakon o kemikalijama i zahtijevaju svjedodžbu u kojoj je navedeno isto to.

Popis ustanova i ordinacija medicine rada

U Republici Hrvatskoj djelatnost medicine rada se provodi u privatnim ordinacijama, ordinacijama u domovima zdravlja, poliklinikama, trgovačkim društvima i u Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.Ovdje možete pronaći ažurirani popis ustanova i ordinacija koje obavljaju djelatnost medicine rada s odobrenjima odnosno licencama za pojedine vrste zdravstvenih pregleda.

Stručni nadzor ordinacija medicine rada

Prema članku 105. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN150/08) i članku 31. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu stručno nadzire sve ordinacije medicine rada koje provode specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika na području Republike Hrvatske. Nadzor stručnog aspekta rada u ordinacijama medicine rada provodi se postupkom definiranim u okviru bilateralnog projekta “MATRA“. Tijekom projekta izrađeni su dokumenti i obrasci koji su testirani u praksi i usuglašeni na zaključnom sastanku s predstavnicima Zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Hrvatske liječničke komore te se nakon toga redovito koriste pri nadzoru stručnom rada u ordinacijama medicine rada.

II/2010

Tečaj iz pomorske medicine za ovlaštene specijaliste medicine rada

Prema sadašnjem zakonodavstvu Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu  organizira tečaj iz pomorske medicine za ovlaštene specijaliste medicine rada. Nakon uspješno položenog ispita, polaznici tečaja dobivaju ovlaštenja za obavljanje liječničkih pregleda članova posade pomorskih brodova, brodova i jahti.Tečaj je bio organiziran od 23. do 25. travnja i od 18. do 20. lipnja 2010. godine u Rijeci. Na prvom tečaju je sudjelovalo 36, a na drugom 16 liječnika. Svi su uspješno položili test i tako stekli dopuštenje za obavljanje pregleda pomoraca. Prema odluci Hrvatske liječničke komore sudionici tečaja su ostvarili pravo na 15 bodova. Polaznici tečaja su bili zadovoljni organizacijom,  programom tečaja, kvalitetom predavanja, kao i općim dojmom tečaja, a posebno obilaskom radnog mjesta.

Skupovi u području zaštite zdravlja na radu

Početkom 2010. godine u Hrvatskoj se održao značajan broj skupova vezanih uz zaštitu zdravlja radnika. Svaki je od njih ukazao na neki od aspekata sadašnjeg stanja u zaštiti zdravlja na radu. Ovdje vas podsjećamo na neke od njih.OBILJEŽEN NACIONALNI DAN ZAŠTITE NA RADU

U sklopu obilježavanja Svjetskog dana sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, 28. travnja,  obilježen je Nacionalni dan zaštite na radu. Aktivnostima koje su se odvijale na zagrebačkom Cvjetnom trgu željela se skrenuti pažnja na sve veći broj ozljeda na radu i profesionalnih oboljenja u Republici Hrvatskoj, te se promovirala prevencija kao najbolji način smanjenja broja ozljeda i profesionalnih bolesti. Povodom Nacionalnog dana zaštite na radu  Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu  izradio je dva prigodna letka: Ruke su naš najvažniji alat i Toplinski stres pri radu na otvorenom .
4. SIMPOZIJ HRVATSKE LIJEČNIČKE KOMORE
Skup pod nazivom “ZDRAVLJE NA RADU I ZDRAV RADNI OKOLIŠ: KLJUČ KVALITETE RADA LIJEČNIKA” održan je u Opatiji od 19. do 21. ožujka 2010.godine. Na vrlo interesantnom skupu liječnici su raspravljali o zaštiti svojeg zdravlja, jer samo zdrav zaposlenik-liječnik može pružiti adekvatnu uslugu liječenja bolesniku. Između ostalog, izneseni su podaci o profesionalnim bolestima zdravstvenih radnika, o stresorima kod bolničkih liječnika i o ulozi Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u zaštiti zdravlja liječnika i drugih zdravstvenih radnika.

POZIV NA 3. MEĐUNARODNI STRUČNO-ZNANSTVENI SKUP
Pozivamo Vas na 3. Međunarodni stručno-znantveni skup Zaštita na radu i zaštita zdravlja, koji će se održati 22.- 25. rujna 2010., u turističkom naselju Borik-Zadar.
Suorganizatori skupa su:

 • Veleučilište u Karlovcu,
 • Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu,
 • Hrvatsko ergonomijsko društvo,
 • Boise State Universitiy-Center for Health Policy-Boise, Idaho, USA
Evidencija stručnjaka zaštite na radu

U cilju poboljšanja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu pruža edukaciju, pomoć u radu, savjetovanje i informiranje te druge vidove suradnje svim sudionicima u zaštiti zdravlja radnika, pa tako i stručnjacima zaštite na radu. Da bi ta suradnja bila što učinkovitija u Zavodu je pokrenuta izrada evidencije svih stručnjaka zaštite na radu. Zato pozivamo stručnjake zaštite na radu da popune obrazac s traženim podacima i tako doprinesu izradi evidencije stručnjaka zaštite na radu na nacionalnoj razini.

ISSA smjernice
img_1273562896

Međunarodna udruga za socijalnu sigurnost – International Social Security Association (ISSA) okuplja na međunarodnoj razini agencije i institucije čija je aktivnost usmjerena na unapređivanje socijalne sigurnosti. ISSA osigurava istraživanja, pruža informacije, stručna mišljenja i savjete u različitim područjima povezanim sa socijalnom sigurnošću. Jedno od važnih područja koji utječu na socijalnu sigurnost je zaštita zdravlja i sigurnost na radu.U okviru tih aktivnosti ISSA i njezine Međunarodne sekcije za prevenciju profesionalnih rizika (ISSA Sekcija za željezo i metal, ISSA Sekcija za električnu energiju, ISSA Sekcija za strojeve i sigurnosne sustave) organizirale su i provele izradu vodiča za procjenu rizika u malim i srednjim  poduzećima. Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu sudjelovao je u izradi i prevođenju tih vodiča. Ovdje možete pročitati vodiče za procjenu rizika u malim i srednjim  poduzećima u slučaju izloženosti buci, opasnosti od padova i opasnosti pri radu sa strojevima i drugom radnom opremom.

Smjernica za rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura

Rad u vrućem okolišu dovodi do opterećenja ljudskog organizma i može rezultirati oštećenjem zdravlja. Zbog toga je važno voditi brigu o zaštiti zdravlja radnika koji rade izloženi visokim temperaturama i provoditi sve raspoložive mjere da bi se postigla primjerena radna efikasnost uz istovremeno očuvanje zdravlja. U Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu izrađena je smjernica za rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura, koja može poslužiti poslodavcu, radniku i stručnjaku kao temelj i uputa za zaštitu zdravlja pri djelovanju visokih temperatura.

Pregledi radnika koji rade noću

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu izradio je stručno mišljenje o opsegu i dinamici preventivnih pregleda radnika koji rade noću.

Pregledi prema Zakonu o kemikalijama

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu zaprimio je u posljednje vrijeme nekoliko upita od strane specijalista medicine rada vezanih za obavljanje preventivnih pregleda prema Zakonu o kemikalijama. Da bi se razjasnili nastali problemi, doneseno je stručno mišljenje vezano za ispunjavanje uputnice za pregled i svjedodžbe za radnu sposobnost.

Profesionalne bolesti u 2009. godini

U Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu ustrojen je i funkcionira registar profesionalnih bolesti, pomoću kojeg se prate dijagnosticirane i priznate profesionalne bolesti u Republici Hrvatskoj i analiziraju njihove posljedice.Na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu možete vidjeti rezultate rada registra profesionalnih bolesti u 2009. godini.

Registar radnika izloženih karcinogenim i/ili mutagenim tvarima

Prema odredbi članka 6.Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim i/ili mutagenim tvarima (NN br. 40/07) Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu  izradio je obrazac o izloženosti radnika karcinogenim i/ili mutagenim tvarima, sa potrebnim podacima za vođenje registra, koji poslodavci moraju popuniti za svakog radnika koji je izložen ili bi mogao biti izložen tim tvarima. Jedan od poslova Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu je i vođenje registra radnika izloženih karcinogenim i/ili mutagenim tvarima.

Program edukacije radnika koji rade s karcinogenim i/ili mutagenim tvarima

Prema Pravilniku o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim i/ili mutagenim (NN 40/07), poslodavac je obvezan provesti edukaciju o zaštiti zdravlja pri radu s karcinogenim i/ili mutagenim tvarima u skladu s utvrđenim programom Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

I/2010

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu je u funkciji od
1. siječnja 2009. godine

Slijedom Akcijskog plana Vlade Republike Hrvatske, a u svrhu sustavnog praćenja i unapređivanja stanja zaštite na radu bilo je do kraja 2008. godine predviđeno ustrojavanje nove institucije u zaštiti zdravlja radnika – Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Za ustrojavanjem ove institucije iskazana je potreba i Nacionalnim programom zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, koji je strateškim ciljem utvrdio sigurnost i zaštitu zdravlja na radu, odnosno osiguravanje uvjeta za «zdravo radno mjesto». Ostvarivanjem tog cilja Republika Hrvatska prihvaća Strategiju Europske unije za područje zaštite zdravlja i sigurnost na radu za razdoblje 2007. – 2012. godine, prema kojoj je u navedenom razdoblju predviđeno smanjenje broja ozljeda i profesionalnih bolesti za 25%.Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 117/08) ustrojen je Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu kao pravni slijednik Hrvatskog zavoda za medicinu rada, kojem je promijenjen naziv, a djelatnost proširena na područje zaštite i sigurnosti na radu. Organizacijske jedinice Zavoda ustrojene su tako da multidisciplinarno pokrivaju područja prevencije, statističkih istraživanja, edukacije i promocije zaštite zdravlja i sigurnosti na radu za sve korisnike – radnike, poslodavce, specijaliste medicine rada i drugo zdravstveno osoblje, stručnjake koji se bave zaštitom na radu, psihologe, toksikologe, radničke povjerenike, državnu upravu, HZZOZZR, HZZO, HZMO, Hrvatski zavod za zapošljavanje i druge korisnike. Zavod je započeo s radom 1. siječnja 2009. godine, a u svibnju se preselio s dosadašnje lokacije Avenija Većeslava Holjevca 22 u novi ured na Kajzerici, na adresu Radoslava Cimermana 64a, 10020 Novi Zagreb. S promjenom naziva Zavoda promijenjena je i adresa web stranice i e-mail adresa.

Sada nas možete posjetiti na stranici www.hzzzsr.hr i kontaktirati putem e-maila: hzzzsr@hzzzsr.hr.

img_1267174958
 Prava i obveze poslodavaca i radnika

Prava i obveze poslodavaca i radnika u procesu rada definirana su zakonskim propisima. To se odnosi i na prava i obveze vezane za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Obveze i prava poslodavaca su određena Zakonom o radu i Zakonom o zaštiti na radu. Isto tako, radnici imaju obveze i prava prema Zakonu o radu i Zakonu o zaštiti na radu.

Zakoni i pravilnici u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

U vrijeme procesa pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji, aktivnost donošenja novih i izmjena već postojećih zakonskih propisa je vrlo živa. Na našoj internetskoj stranici možete pratiti i imati ažuran uvid u važeće zakone i druge zakonske propise iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Zakonski propisi su prikazani prema područjima koje pokrivaju, kao što su npr. zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu, mirovinsko osiguranje, zaštita na radu, profesionalne bolesti itd. Posebno su razvrstani za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu važne teme, kao što su rizici na radu i posebne profesionalne skupine radnika. Također možete pogledati i starije propise, donesene prije 1991. godine, koji su preuzeti i još uvijek su važeći, a ne možete ih naći u Narodnim novinama.

Program edukacije radnika koji rade s karcinogenim i/ili mutagenim tvarima

Prema Pravilniku o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim i/ili mutagenim tvarima, poslodavac je dužan s ugovornim specijalistom medicine rada provesti edukaciju radnika o zaštiti zdravlja pri radu s karcinogenim i/ili mutagenim tvarima u skladu s programom Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Profesionalne bolesti u 2008. godini

U Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu ustrojen je registar profesionalnih bolesti, a svrha mu je praćenje dijagnosticiranih i priznatih profesionalnih bolesti u Republici Hrvatskoj. U skladu sa suvremenim stručnim i statističkim kriterijima, prate se kretanja i provodi analiza profesionalnih bolesti i njihovih posljedica. Na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu možete vidjeti Registar profesionalnih bolesti za 2008.

Uskoro će biti dostupni i rezultati Registra profesionalnih bolesti u 2009. godini.

Smjernice

Smjernice su dokumenti koji utvrđuju stručno prihvaćene principe i postupke u pojedinom području ili u vezi s rješavanjem nekog stručnog problema. Smjernice nemaju zakonsku snagu, ali su usuglašeni stručni stavovi koji u stručnom smislu imaju snagu propisa. Svojim sadržajem obuhvaćaju upute o prepoznavanju problema, utvrđivanju intenziteta i prioriteta problema i mogućnostima njegovog rješavanja.  Smjernice doprinose uvođenju standarda u području njihove primjene te pružaju oslonac pri odabiru optimalnog načina rješavanja problema. Može se reći da rad na osnovi smjernica podiže razinu kvalitete rada u pojedinoj struci.
U području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu postoji značajan broj stručnih smjernica i uputa.
Na našoj internetskoj stranici možete naći hrvatske prijevode nekih od njih.

Kako pri radu čuvati leđa i križa

U Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu je povodom obilježavanja Nacionalnog dana zaštite na radu izrađen promotivni letak o jednoj od najčešćih bolesti današnjice – križobolji, u kojem se ukazuje kako i na koji način treba raditi da bi se izbjegle tegobe i nastup bolesti.

Skupovi u području zaštite zdravlja na radu

Tijekom 2009. godine u Hrvatskoj se održao značajan broj skupova vezanih uz zaštitu zdravlja radnika. Svaki je od njih ukazao na neki od aspekata sadašnjeg stanja u zaštiti zdravlja na radu. Ovdje vas podsjećamo na neke od njih i na u njima iznesena interesantna izlaganja i prezentacije.OBILJEŽEN NACIONALNI DAN ZAŠTITE NA RADU
Nacionalni dan zaštite na raduobilježilo je više skupova i sastanaka, a u utorak 28. travnja 2009. godine, na Cvjetnom trgu, održana je promocija i dijeljenje letka “Križobolja najčešća bolest današnjeg radnika”, koji su izradili zaposlenici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Savjetovanje: PROCJENA OPASNOSTI

Savjetovanje na temu: “Procjena opasnosti” održano je 17. rujna 2009. u sklopu INTERPROTEX 2009., a pod organizacijom Udruge za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini.Procjena opasnosti je osnovni dokument za provedbu zaštite na radu, te je ovo savjetovanje bilo namijenjeno svima koji se bave pitanjima zaštite na radu. Na Savjetovanju je prezentirano jedanaest radova podijeljenih u dvije tematske cjeline.U prvom dijelu Savjetovanja problematika procjene opasnosti bila je obrađena od strane predstavnika specijalista medicine rada, stručnjaka zaštite na radu, poslodavaca i sindikata. U drugom dijelu Savjetovanja bili su predstavljeni načini sanacije postojećih situacija kod poslodavaca.ARHITEKTONSKO PROJEKTIRANJE, PROSTORNO PLANIRANJE I BUKA NA RADNOM MJESTU
Savjetovanje je održano 22. travnja 2009. godine, u sklopu33. Međunarodnog sajma graditeljstva, opremanja i klimatizacije, pod organizacijom Udruge za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini, u suradnji s Razredom arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu. Svrha savjetovanja je bila upoznati sve sudionike sa štetnim djelovanjem buke po zdravlje ljudi, propisima koji se na tom području moraju primjenjivati posebice pri projektiranju, odnosno sanaciji građevina te s mogućim mjerama za otklanjanje i smanjivanje štetnih učinaka buke. Na skupu su prezentirani radovi, koji su svojom kvalitetom potaknuli zanimanje nazočnih, pružili nova znanja i razmjenu mišljenja te dali poticaj za daljnja istraživanja u tom području.

SAVJETOVANJE O ZAŠTITI ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU
Hrvatska udruga za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, 22. listopada 2009. godine organizirala je Savjetovanje o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu. Savjetovanje je bilo namijenjeno stručnjacima koji se bave zaštitom na radu, liječnicima medicine rada i drugim stručnjacima koji se bave zaštitom života i zdravlja zaposlenika.